سوال مطرح شده : چرا اروپاییان سعی دارند القا کنند که اسلام برای ایرانیان بیگانه است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  چرا اروپاییان سعی دارند القا کنند که اسلام برای ایرانیان بیگانه است؟
توضيحات : 

چرا اروپاییان سعی دارند القا کنند که اسلام برای ایرانیان بیگانه است؟پاسخ استاد مطهری: من نمی دانم چرا خود اروپاییان که القاکننده این افکار تفرقه آمیز هستند هرگز درباره خودشان این جور فکر نمی کنند و فقط به ابزارهای استعماری شان این افکار را تلقین می کنند. اگر اسلام برای ایرانی بیگانه است، مسیحیت نیز برای اروپایی و آمریکایی بیگانه است.علت روشن است؛ آنها احساس کرده اند که در سرزمینهای شرقی و اسلامی فقط اسلام است که به صورت یک فلسفه مستقل زندگی به مردم آنجا روح استقلال و مقاومت می دهد، اگر اسلام نباشد چیز دیگری که بتواند با اندیشه های استعماری سیاه و سرخ مبارزه کند وجود ندارد.منبع:کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران


تاريخ درج :  دوشنبه 26 مرداد 1394  18:25
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :