سوال مطرح شده : اعتقاد به معاد یعنی چه؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  اعتقاد به معاد یعنی چه؟
توضيحات : 

یعنی اعتقاد داشتن به این که مرگ پایان حیات انسانی نیست، بلکه پایان حیات دنیوی است. مرگ پل و واسطه حیات این دنیا با حیات ابدی اخروی است.انسان‌ها بعد از مردن دوباره زنده می‌شوند و در محکمه عدل الهی حضور یافته و هر کس به جزای اعمال خود می‌رسد.به‌طور کلی بازگشت روح به بدن پس از مرگ و حضور در محکمه خداوند و رسیدن به جزای اعمال خود را اصطلاحاً معاد می گویند. منبع: کتاب اصول عقاید، دکتر اسدی گرمارودی، ص 269به کوشش خانم  برهانتصحیح و ویرایش: سرکار خانم محمدزاده


تاريخ درج :  سه شنبه 29 فروردين 1396  10:56
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :