سوال مطرح شده : آیا وجود ابلیس شر است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  آیا وجود ابلیس شر است؟
توضيحات : 

وجود ابلیس : اصل وجود ابلیس شر نیست وجودش مثل انسان دوبعدی و صاحب اختیار است . می توانست خوب باشد ولی چون خودش خواسته است از رفتارش شر می رسد . اما اگر بپرسیم چرا خدا به شیطان مهلت داد و او را باقی گذاشت برای گمراه کردن انسانها . قبل از اینکه موضوع شیطان را مطرح کنیم از نفس انسان شروع می کنیم که به قول شیخ بهایی ای بسا شیطان آدم رو که هست            پس به هر دستی نباید داد دستاصل هوای نفس در وجود ما شر است یا خیر ؟ خیر است چون ما موجودی دو بعدی هستیم و صاحب اختیار دلیل اینکه ما از فرشته هم بالاتریم همین است عین همین موضوع در بیرون از وجود من است در بیرون پیغمیر و امام داریم ابلیس و شیاطین هم داریم .اما چرا خدا به شیطان مهلت داد؟ چون شیطان در قبال عبادتی که کرده بود طبق قاعده عدل در پاداش باید پاداش خود را دریافت می کرد و چون لیاقت پاداش در آخرت را نداشت خداوند در همین دنیا به او پاداش می دهد ولی از طرفی هم به انسانها گفت که هم عقل دارید و هم پیغمبر و هشدار داد که از شیطان پیروی نکنید .


تاريخ درج :  سه شنبه 12 ارديبهشت 1396  11:12
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :