سوال مطرح شده : آیا خداوند در پاداش دادن عادلانه رفتار می کند ؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  آیا خداوند در پاداش دادن عادلانه رفتار می کند ؟
توضيحات : 

آیا خداوند در پاداش دادن عادلانه رفتار می کند ؟عدل در پاداش : معمولا وقتی پاداش مطرح می شود حق هم مطرح می شود اگر شما یک سلسله اعمالی انجام دادید استحقاق این عمل x است یک سلسله اعمالی انجام دادید که استحقاق آن عمل y است اون کسی که می خواهد پاداش بدهد اگر انجایی که قرار است x را بدهدx-a بدهد این ظالم است و اگر آنجایی که قرار است y بدهد y-a بدهد ظالم است در یک صورت هم y+a بدهد ظالم است.مثلاً در جایی که شما کار خیر کردید پاداش کار خیر شما x است به شما x+a بدهد این فضل است اینجا عدل ضایع نمی شود اما اگر بیاید جزای یک عمل بدی x  است بیش از آن بخواهند جزا کنند این خلاف عدل است مثلا x+a این اشتباه است. چه کسی عدل را در مکافات رعایت نمی کند ؟ کسی که حساب شخصی دارد ، جاهل است ، غرض ورز است و بطور کلی نقص دارد . که ثابت شده خدا صفات کمال را به طول مطلق داراست .به کوشش خانم وثوقیتصحیح و  ویرایش سرکار خانم محمدزاده 


تاريخ درج :  دوشنبه 1 خرداد 1396  10:45
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :