سوال مطرح شده : چرا انسانها راجع به معاد در شک و تردید هستند؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  چرا انسانها راجع به معاد در شک و تردید هستند؟
توضيحات : 

چرا انسانها راجع به معاد در شک و تردید هستند؟انسانها عادتاً آنچه را که برایشان محسوس است، راحت تر می پذیرند و درک آنچه که با حواس ظاهری قابل دریافت نیست؛ برایشان مشکل است. درک معاد با به کارگیری عقل امکان پذیر است و احتیاج به دقت و استدلال دارد.مرگ عبور از عالم طبیعت به عالم مافوق طبیعت و ماده است و فرد پس از مرگ، حواس ظاهری دنیوی خود را از دست می دهد. انسان می خواهد، مرگ را با چشم ظاهر و بدن مادی ببیند و چون این معنی غیر قابل قبول و تحقق است، افراد بشر دچار شک و تردید می شوند که پس از مرگ چه خواهد شد و آیا بعد از مرگ حساب و کتابی هست یا اینکه انسان همین مجموعه مادی است و با پدید آمدن مرگ متلاشی می شود؟اقتباسی از کتاب معادشناسی علامه تهرانی  جلد اول صفحه 91به کوشش: خانم سمیرا برهانتصحیح وویرایش: سرکار خانم محمدزاده


تاريخ درج :  يکشنبه 18 تير 1396  20:34
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :